merck milipore-list
1397/4/31 اخبار

لیست فروش مواد شیمیایی مرک

 

استامید

 

استانیلیدین

 

استالدهید (استالدئید)

 

استالدهید دی متیل استال

 

استیک اسید

 

استیک اسی گلاسیال یا یخی

 

استیک انیدرید

 

استوهیدرازید

 

استون

 

استونیتریل

 

استوفنون

 

استوفنون اکسیم

 

استیل استون

 

2-استیل بنزوئیک اسید

 

4-استیل بنزوئیک اسید

 

3-استیل بنزونیتریل

 

4-استیل بنزونیتریل

 

استیل برومید

 

استیل کلرید

 

استیل کولین یدید

 

استیلن دی کربوکسیلیک اسید

 

استیلن کربوکسیلیک اسید

 

استیل دیو اوره

 

استیل فروسن

 

1-استیل نفتالن

 

2-استیل نفتالن

 

2-استیل پیرول

 

استیل سالیسیلیک اسید

 

2-استیل تیازول

 

2-استیل تیوفن

 

1-استیل تیو اوره

 

آدیپیک اسید

 

آکریل آمید

 

بیس آکریل آمید

 

آکریلیک اسید

 

آکریلونیتریل

 

آدیپامید

 

آدیپیک دی هیدرازید

 

آگار

 

آگار آگار

 

آگاروز

 

آلانین

 

آلبومین

 

آلدهید دیهیدروژناز

 

آلیزارین

 

آلکلی بلو

 

آلیل استات

 

آلیل استو استات

 

الیل الکل

 

آلیل آمین

 

آلیل بنزن

 

آلیل سیانید

 

آلیل سیانو استات

 

آلیل هگزانوات

 

آلیل متیل آکریلات

 

2-آلیل فنول

 

n-آلیل تیواوره

 

آلیل تری متیل سیلان

 

آلومینیوم

 

آلومینیوم سولفات دوازده آبه

 

آلومینیوم برومید

 

آلومینیوم کلرید

 

آلومینیوم کلرید 6 آبه

 

آلومینیوم هیدروکسید

 

آلومینیوم هیدروکسید استات آب دار

 

آلومینیوم نیترات 9 آبه

آلومینیوم اکسید

 

آلومینیوم اکسید

 

آلومینیوم پتاسیم سولفات 12 آبه

 

آلومینیوم سولفات

 

آمیدوسولفوریک اسید

 

2-امینواستالدهید دی اتیل استال

 

آمینو استالدهید دی متیل استال

 

آمینو استونیتریل سولفات

 

3-آمینواستوفنون

 

4-امینواستوفنون

 

4-آمینوبنزامید

 

2-آمینوبنزامید

 

4-آمینو آزوبنزن

 

1-آمینوبنزن 3-سولفونیک اسید

 

3-آمینو بنزوئیک اسید

 

4-آمینوبنزوئیک اسید

 

2-آمینوبنزونیتریل

 

2-آمینوبنزوفنون

 

4-آمینوبنزوفنون

 

2-آمینوبنزوتیازول

 

2-آمینوبنزیل الکل

 

3-آمینوبنزیل الکل

 

4-آمینوبوتیریک اسید

 

2- آمینو 4-کلروفنول

 

2-آمینوهپتان

 

6-امینو هگزانوئیک اسید

 

2- آمینو متیل پیریدین

 

4-امینومورفولین

 

4- آمینو 3- نیتروفنول

 

2-آمینواکتان

 

4-آمینوفنول

 

پارا آمینوفنول

 

4-آمینوفنیل استیک اسید

 

آمینوفنیل استیک اسید

 

امینوپروپانول

 

2-امینوپیریدین

 

3-آمینوپیریدین

 

4-آمینوپیریدین

 

3-آمینوکینون

 

2-آمینوتیازول

 

2-آمینوتیوفنول

 

آمونیاک

 

محلول آمونیاک

 

آمونیاک 25 درصد

 

آمونیوم استات

 

آمونیوم بنزوات

 

آمونیوم کربامات

 

آمونیوم کربنات

 

آمونیوم کلرید

 

آمونیوم دی هیدروژن فسفات

 

آمونیوم هیدروژن کربنات

 

آمونیوم نیترات

 

محلول آمونیوم نیترات

 

آمونیوم سولفات

 

امونیوم تیوسیانات

 

آمونیوم تیوسولفات

 

آمیل استات

 

آمیل الکل

 

آمیل فرمات

 

آنیلین

 

آنیسیدین

 

آنیسول

 

آنتراسن

آنتراکینون

 

آنتیموان

 

آرژنین

 

آرسنیک

 

آسپارتیک اسید

 

آزوبنزن

 

باربیتوریک اسید

 

باریم استات

 

باریم

 

باریم کربنات

 

باریم کلرید

 

باریم کلرید دو ابه

 

باریم هیدروکسید

 

باریم نیترات

 

باریم پرکلرات

 

باریم پراکسید

 

باریم سولفات

 

بنزالدهید

 

بنزالدهید دی متیل استلا

 

بنزالدهید اکسیم

 

بنزامید

 

بنزن

 

بنزن برونیک اسید

 

1،2-بنزن دی متانول

 

1،3-بنزن دیسولفونیک اسید دی سدیم سالت

 

بنزن سولفون امید

بنزن سولفونیک اسید

 

بنزن سولفونیل کلرید

 

بنزهیدرازید

 

بنزهیدرازول

 

بنزیل

 

بنزیلیک اسید

 

بنزایمیدازول

 

بنزوئیک اسید

 

بنزوئیک انهیدرید

 

بنزوفنون

 

بنزونیتریل

 

بنزوکینون

 

بنزو تری کلرید

 

بنزوئیل استون

 

2-بنزوئیل پیریدین

 

بنزیل استات

 

بنزیل استون

 

بنزیل الکل

 

بنزیل آمین

 

بنزیل بنزوات

 

بنزیل برومید

 

بنزیل برمو استات

 

بنزیل بوتیل فتالات

 

بنزیل بوتیرات

 

بنزیل کربامات

 

بنزیل کلرید

 

 بنزیل کلروفرمات

 

بنزیل سیانید

 

بنزیل مرکاپتان

 

بنزیل نیکوتینات

 

بنزیل فنیل سولفید

 

بنزیل پروپیونات

 

4-بنزیل پیریدین

 

بنزیل تیوسیانات

 

بنزیل تری بوتیل امونیوم کلرید

 

بنزیل تری اتیل امونیوم کلرید

 

بنزیل تری بوتیل امونیوم هیدروکسید

 

بنزیل تری بوتیل امونیوم برومید

 

بی فنیل

 

بی پیریدین

 

بیسموت

 

بوریک اسید

 

برن

 

برن نیترید

 

برم

 

برمواستالدهید دی اتیل استال

 

2-برمواستامید

 

برمو استیک اسید

 

4-برمواستوفنون

 

برموانیلین

 

 برموآنیسول

 

برموبنزآلدهید

 

برموبنزن

 

4-برموبنزن سولفونیل کلرید

 

2-برموبنزوئیک اسید

 

2-برموبنزونیتریل

 

برمو بنزیل الکل

 

2-برموبی فنیل

 

برمو بوتان

 

4-برموبوتیرونیتریل

 

برمو سیکلو هپتان

 

برمو سیکلوپنتان

 

برمو سیکلو پروپان

 

برمو دی فنیل متان

 

برمو اتان

 

برمواتانول

 

برموفرم

 

برمو هگزان

 

2-برمو نفتالن

 

2-برمو فنول

 

برموفنول رد

 

برمو پروپان

 

برمو پیریدین

 

برمو تیوفن

 

برموتیوفنول

 

برموتیمول بلو

 

برمو تولوئن

 

برموتری کلرومتان

 

برمو تری متیل سیلان

 

بوتان دی اول

 

بوتان 1-سولفونیک اسید سدیم سالت

 

1-بوتانول

 

2-بوتانول

 

ترت بوتانول

 

n-بوتیل استات

 

ترت بوتیل استات

 

بوتیل آمین

 

بوتیل آکریلات

sec-بوتیل آمین

 

2-sec-بوتیل انیلین

 

بوتیل بنزن

 

بوتیل بنزوات

 

بوتیل بوتیرات

 

بوتیل کلروفرمات

 

ترت بوتیل اتیل اتر

 

بوتیل فرمات

 

ترت بوتیل هیدروکینون

 

بوتیل ایزوسیانات

 

بوتیل متا اکریلات

 

ترت بوتیل متیل اتر

 

بوتیل نیتریت

 

بوتیل پروپیونات

 

بوتیریک انهیدرید

 

بوتیرونیتریل

 

بوتیرو فنون

 

بوتیریک اسید

 

کادمیم

 

کادمیم استات

 

کادمیم اکسید

 

کادمیم سولفات

 

کافئین

 

کلسیم

 

کلسیم استات

 

کلسیم کربنات

 

کلسیم کلرید

 

کلسیم هیدرید

 

کلسیم هیدروژن فسفات

 

کلسیم هیدروکسید

 

کلسیم هیپوکلریت

 

کلسیم لاکتات

 

کلسیم نیترات

 

کلسیم فسفات

 

کلسیم سولفات

 

کامفور

 

 کاپرولاکتام

 

کاپرولاکتون

 

کاپریلیک اسید

 

کاربازول

 

کربن دی سولفید

 

کربن تترا برومید

 

کربن تترا کلرید

 

سلولز

 

سریم

 

سریم اکسید

 

سریم کربنات

 

سریم کلرید

 

ستیل الکل

 

CTAB 

 

زغال فعال

 

کربن اکتیو

 

کلرو استیک اسید

 

کلرو استون

 

 کلروآنیلین

 

کلرو بنزن

 

کلرو بنزوئیک اسید

 

کلروبنزیل الکل

 

کلرو اتان

 

کلروفرم

 

کلرویدو متان

 

کلروفنول

 

کلروفنول رد

 

کلرو استایرن

 

کلرو سولفونیک اسید

 

کلرو تولوئن

 

کلرو تری متیل سیلان

 

کرم

 

کرم کلرید

 

کرم اکسید

 

سیتریک اسید

 

کبالت

 

کنگو رد

 

مس

 

مس استات

 

مس برومید

 

مس کلرید

 

مس سیانید

 

مس اکسید

 

مس سولفات

 

کومارین

 

کروتونیک اسید

 

کومن

 

سیانوریک اسید

 

سیانوریک کلرید

 

سیکلوهگران

 

سیکلوهگزانول

 

سیکلوهگزن

 

سیکلوپنتان

 

سیکلوپنتانول

 

سیستئین

 

دکانال

 

دی استیل

دی بنزو تیوفن

 

دی بنزیل آمین

 

دی بنزیل اتر

 

دی بوتیل مالئات

 

دی بوتیل اتر

 

دی بوتیل فتالات

 

دی بوتیل سولفید

 

دی کلرو استیک اسید

 

دی کلروآنیلین

 

دی کلرو بنزن

 

دی کلرو دی متیل سیلان

 

دی کلرو اتان

 

دی کلرو متان

 

دی کلرو فنول

 

دی اتانول آمین

 

دی اتیل امین

 

 دی اتیل آمونیوم برومید

 

دی اتیل کربنات

 

دی اتیل گلایکول

 

دی اتیلن گلایکول

 

دی اتیلن گلایکول دی اتیل اتر

 

دی اتیلن تری آمین

 

دی اتیل اتر

 

دی اتیل کتون

 

دی اتیل فتالات

 

دی اتیل سولفات

 

دی هگزیل آمین

 

دی هیدروکسی استون

 

دی یدو متان

 

دی ایزو بوتیل فتالات

 

دی ایزو پروپیل آمین

 

دی ایزو بوتیل کتون

 

 دی ایزو پروپیل اتر

 

دی ایزو پروپیل کتون

 

دی متوکسی بنزوئیک اسید

 

دی متوکسی بنزالدهید

 

دی متیل آمین

 

دی متیل آمینو پیریدین

 

دی متیل آمونیوم کلرید

 

دی متیل آنیلین

 

دی متیل بنزوئیک اسید

 

دی متیل کربنات

 

دی متیل دی سولفید

 

دی اتیل فرمامید

 

دی متیل فزمامید 

 

دی متیل گلی اکسیم

 

دی متیل مالئات

 

دی متیل نفتالن

 

دی متیل اکزالات

 

دی متیل فنول

 

دی متیل فنیل سیلان

 

دی متیل سوکسینات

 

دی متیل سولفات

 

دی متیل سولفید

 

دی متیل سولفیت

 

دی متیل سولفون

 

دی متیل سولفوکسید

 

دی متیل ترفتالات

 

دی متیل تیواوره

 

دی متیل اوره

 

دی نیترو بنزیل کلرید

 

دی اکسان

 

دی فنیل آمین

 

دی فنیل کربنات

 

دی فنیل دی سولفید

 

دی فنیل اتر

 

دی فنیل فسفات

 

دی فنیل سیلان

 

دی فنیل سولفوکسید

 

دی فنیل تیواوره

 

دی پروپیل اتر

 

دی پروپیل آمین

 

دی وینیل بنزن

 

دودکان

 

دودسیل آمین

 

دودسیل سولفات سدیم سالت

 

اریوکروم بلک تی

 

اتان سولفونیک اسید

 

اتان سولفونیل کلرید

 

اتانول

 

اتانول 96 درصد

 

اتانول آمین

 

اتیل استات

 

اتیل آکریلات

 

اتیل آمین

 

اتیل آمونیوم کلرید

 

اتیل آنیلین

 

اتیل بنزوات

 

اتیل بنزن

 

اتیل برمواستات

 

اتیل بوتیرات

 

اتیل کلرواستات

 

اتیل دی ایزو پروپیل آمین

 

اتیلن کربنات

 

اتیلن دی آمین

 

اتیلن گلایکول

 

اتیل فرمات

 

اتیل هگزانوئیک اسید

 

اتیل ایزوبوتیرات

 

اتیل ایزوتیوسیانات

 

اتیل لاکتات

 

اتیل متا آکریلات

 

اتیل متیل کتون

 

اتیل پنتانوات

 

اتیل پروپیونات

 

اتیل استئارات

 

اتیل وینیل اتر

 

فارنسول

 

فلوئوروبنزن

 

فلوئوروفنول

 

فرمالدهید

 

فرمامید

 

فرمالدهید دی متیل استال

 

فرمیک اسید

 

فرمیل اوره

 

فروکتوز

 

فوماریک اسید

 

فوران

 

فورفورال

 

گالاکتوز

 

گالیک اسید

 

گالیم

 

ژلاتین

 

گلوکز

 

گلوتاریک اسید

 

گلیسرول

 

گلایسین

 

گلایکولیک اسید

 

گرافیت

 

هپتان

 

هپتانال

 

هپتانوئیک اسید

 

هگزانال

 

n-هگزان

 

هگزانوئیک اسید

 

هگزانول

 

هیستیدین

 

هیدروبرومیک اسید

 

هیدروکلریک اسید

 

هیدروکلریک اسید 37 درصد

 

هیدروفلوئوریک اسید

 

هیدروژن پراکسید

 

هیدروژن برومید

 

هیدروزن پراکسید 35 درصد

 

هیدروکینون

 

هیدروکسی اتیل سلولز

 

هیدروکسیل آمین

 

ایمیدازول

 

ایندول

 

ید

 

شناساگر ید

 

ید برومید

 

ید کلرید

 

یدوبنزن

 

یدومتان

 

یدواتانول

 

آهن

 

آهن کلرید

 

آهن فسفات

 

سولفات آهن

 

ایزوآمیل استات

 

ایزوامیل الکل

 

ایزوآمیل بنزوات

 

ایزوآمیل بوتیرات

 

ایزوبوتانول

 

ایزوبوتیل بنزن

 

ایزوبوتیل متیل کتون

 

ایزواکتان

 

ایزوفتالیک اسید

 

ایزوپروپیل آمین

 

لاکتامید

 

لاکتیک اسید

 

لاکتوز

 

سرب

 

سرب استات

 

کربنات سرب

 

نیترات سرب

 

اکسید سرب

 

لیتیوم

 

لیتیوم آلومینیوم هیدرید

 

لیتیوم برومید

 

کاغذ لیتموس

 

منیزیم

 

منیزیم استات

 

منیزیم کلرید

 

منیزیم هیدروکسید

 

منیزیم اکسید

 

منیزیم سولفات

 

مالئیک اسید

 

مالئیک انیدرید

 

منگنز

 

منگنز استات

 

منگنز کلرید

 

منگنز اکسید

 

مرکاپتان

 

جیوه

 

استات جیوه

 

جیوه کلرید

 

جیوه یدید

 

سولفات جیوه

 

مزیتیلن

 

متا اکریل آمید

 

متا آکریلیک اسید

 

متا آکریلونیتریل

 

متان سولفونیک اسید

 

 متان سولفن آمید

 

متان سولفونیک انیدرید

 

متانول

 

متان سولفونیل کلرید

 

متوکسی بنزوئیک اسید

 

متوکسی استیل کلرید

 

متوکسی بنزونیتریل

 

متوکسی اتیل آمین

 

متوکسی فنول

 

1- متوکسی 2- پروپانول

 

متوکسی استایرن

 

متیل استات

 

متیل آکریلات

 

متیل امین

 

متیل آمونیوم کلرید

 

متیل آنیلین

 

متیل بنزوات

 

متیل بنزوئیک اسید

 

متیل بنزیل کلرید

 

متیل برمواستات

 

متیل بوتان

 

متیل بوتیل آمین

 

متیل کاربامات

 

متیل بوتیرات

 

متیل کلرواستات

 

متیل کلروفرمات

 

متیل سیانو استات

 

متیل سیکلوهگزان

 

متیل سیکلوپنتان

 

متیل دکانوات

 

متیل دی کلرواستات

 

متیل دودسیل بنزوسولفونات

 

متیل بیس آکریل آمید

 

متیلن بلو

 

متیلن دی آکریل آمید

 

متیل فرمات

 

متیل هگزانوات

 

متیل ایمیدازول

 

متیل لاکتات

 

متیل لیتیوم

 

میتیل ایزوتیوسیانات

 

متیل منیزیم کلرید

 

متیل متاآکریلات

 

متیل مورفولین

 

متیل اورانژ

 

متیل فنیل لاکتات

 

متیل فنیل سولفید

 

متیل پروپیل کتون

 

متیل پیریدین

 

متیل استایرن

 

متیل سالیسیلات

 

متیل استئارات

 

متیل رد

 

متیل تیوفن

 

متیل تیواوره

 

متیل وینیل کتون

 

متیل وینیل سولفون

 

متیل اوره

 

مولکولار سیو

 

مولیبیدن

 

منومتیل ترفتالات

 

مورفولین

 

نفتالدهید

 

نفتالن

 

نفتالن دی آمین

 

نفتول

 

نفتوکینون

 

نیکل

 

نیکل کلرید

 

نیکل برومید

 

نیکل نیترات

 

نیکل اکسید

 

نیکوتینامید

 

نیکوتینیک اسید

 

نیتریک اسید

 

نیتریک اسید 65 درصد

 

نیتریک اسید 100 درصد

 

نیتروآنیلین

 

نیترو استوفنون

 

نیتروبنزن

 

نیترو اتان

 

نیترو متان

 

نیتروفنول

 

نیتروپروپان

 

نیترو تولوئن

 

نیترو زایلن

 

اکتان

 

اکتانول

 

پالادیم

 

پالادیم استات

 

پارافین

 

پنتان

 

پپسین

 

پرکلریک اسید

 

پترولیم

 

پترولیم اتر

 

فنول

 

فنول رد

 

فنولفتالئین

 

فنول سولفونیک اسید

 

فنیل استات

 

فنیل بنزوات

 

فنیل هیدرازین

 

فنیل ایزوسیانات

 

کاغذ pH

 

اورتو فسفریک اسید

 

متا فسفریک اسید

 

دی فسفروس پنتوکسید

 

فتالیک اسید

 

پلاتین

 

پلی اتیلن گلایکول

 

پلی اتیلن گلایکول 200

 

پلی اتیلن گلایکول 400

 

پلی اتیلن گلایکول 1000

 

پلی فسفریک اسید

 

پلی وینیل الکل

 

پلی ویدن

 

پتاسیم

 

پتاسیم استات

 

پتاسیم برمات

 

پتاسیم برومید

 

پتاسیم کربنات

 

پتاسیم کلرید

 

پتاسیم کرومات

 

پتاسیم سیانید

 

پتاسیم دی کرومات

 

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

 

پتاسیم دی سولفید

 

پتاسیم هیدروژن کربنات

 

دی پتاسیم هیدروژن فسفات

 

پتاسیم هیدروژن فتالات

 

پتاسیم هیدروکسید

 

پتاسیم هیدروژن سولفات

 

پتاسیم یدید

 

پتاسیم نیترات

 

پتاسیم پرکلرات

 

پتاسیم پرمنگنات

 

پتاسیم اگزالات

 

پتاسیم سولفات

 

پتاسیم سولفید

 

پتاسیم تیوسیانات

 

پروپانول

 

2-پروپانول

 

پروپیونیک اسید

 

پروپیل بنزن

 

پیرازول

 

پیریدین

 

پیرول

 

رزورسینول

 

ساخارین

 

سالیسیلیک اسید

 

سیلان A 

 

سیلیکا ژل

 

سیلیکون دی اکسید

 

نقره

 

استات نقره

 

نیترات نقره

 

نقره کلرید

 

سولفات نقره

 

سدیم استات

 

سدیم

 

سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات

 

سدیم آزید

 

سدیم بنزوات

 

سدیم برومات

 

سدیم برومید

 

سدیم بوتیرات

 

سدیم کربنات

 

سدیم کلرید

 

سدیم سیانید

 

سدیم  دی هیدروژن فسفات

 

سدیم دی سولفید

 

سدیم هیدروژن کربنات

 

سدیم هیدروکسید

 

سدیم یدید

 

سدیم نیترات

 

سدیم پراکسید

 

سدیم سالیسیلات

 

سدیم سیلیکات

 

سدیم سولفات

 

سدیم سولفیت

 

سدیم تیوسیانات

 

سدیم تیوسولفات

 

سوربیتول

 

نشاسته

 

استئاریک اسید

 

استایرن

 

سولفونامید

 

گوگرد

 

سولفوریک اسید

 

سولفوریک اسید 96 درصد

 

سولفوریک اسید 40 درصد

 

تارتاریک اسید

 

تلوریم دی اکسید

 

ترفتالیک اسید

 

تترا برمو اتان

 

تتراهیدروفوران

 

تیوفن

 

تیواوره

 

تیمول بلو

 

قلع

 

کلرید قلع

 

سولفات قلع

 

تیتانیوم

 

تیتانیوم کلرید

 

اکسید تیتانیوم

 

تولوئن

 

تولوئن سولفون آمید

 

تولوئن سولفونیل کلرید

 

تری آزین

 

تری کلرواتیل سیلان

 

تری کلرو متیل سیلان

 

تری متیل پیریدین

 

تری فنیل آمین

 

تری فنیل سیلان

 

اوره

 

وانادیم

 

وینیل استات

 

ویتامین E

 

آب

 

آب HPLC

 

زایلن

 

متا زایلن

 

اورتوزایلن

 

پارا زایلن

 

روی

 

استات روی

 

روی کلرید

اکسید روی

 

سولفات روی

 

 

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>