Project

واردات و فروش الیل استات مرک

News
Project

واردات و فروش آگاروز مرک

News
Project

فروش آگار و آگار آگار مرک

News
Project

فروش آکریلیک اسید مرک

News
Project

فروش آکریل آمید مرک

News
Project

فروش آدیپیک اسید (هگزانوئیک اسید) مرک

News
Project

فروش استیل برومید مرک

News
Project

فروش استوفنون مرک

News
Project

فروش و واردات استون مرک با گرید ها و در حجم های متفاوت

News
Project

فروش و واردات استیک اسید,استیک اسید یخی (گلاسیال) مرک در حجم ها و گرید های متفاوت

News
Project

فروش مواد شیمیایی مرک، فروش و واردات استیک اسید,استیک اسید یخی مرک در حجم ها و گرید های متفاوت

News
Project

فروش استالدهید (استالدئید) مرک

Products
Project

فروش استونیتریل مرک با گرید های متفاوت

Products
Project

فروش متانول مرک

Products
Project

واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

Products
Project

بنزآلدهید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

بنزآلدهید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی و ساده ترین آلدهید آروماتیک است. این ترکیب بویی شبیه به بادام تلخ دارد.

ادامه مطلب
Project

آنتراسن (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آنتراسن (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب جامد است که به دسته ای از ترکیبات که هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نامیده می شوند، تعلق دارد. از این ترکیب در تهیه رنگ ها استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

آنتراکینون (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آنتراکینون (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب زرد رنگ آلی و آروماتیک است که در آب نامحلول ولی در حلال های آلی گرم حل می شود.

ادامه مطلب
Project

آنیلین (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آنیلین (مرک / سیگما آلدریچ) یا فنیل آمین یک ترکیب روغن مانند بیرنگ همراه با بویی شبیه به ماهی است. مهمترین کاربرد آنیلین در آماده سازی متیلن دی آنیلین است.

ادامه مطلب
Project

آنیسیدین (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آنیسیدین (مرک / سیگما آلدریچ) یا متوکسی آنیلین شامل سه ایزومر اورتو آنیسیدین، متا آنیسیدین و پارا آنیسیدین می باشد. این سه ایزومر از لحاظ خواص فیزیکی با هم متفاوت هستند. پارا آنیسیدین دارد.

ادامه مطلب
Project

آنیسول (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آنیسول (مرک / سیگما آلدریچ) یا متوکسی بنزن یک اتر است که در صنعت عطر سازی و دارو سازی کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

آمونیاک (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آمونیاک (مرک / سیگما آلدریچ) مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت است که خاصیت بازی دارد و در صنعت، کشاورزی، مواد منفجره .... کاربد بسیار گسترده ای دارد.

ادامه مطلب
Project

پلی اتیلن گلایکول (مرک/سیگما آلد

chemicals

پلی اتیلن گلایکول (مرک / سیگما آلدریچ) با اسامی پلی اتیلن اکساید پلی اکسسی اتیلن نیز شناخته می شود. در پزشکی و صنعت کاربرد فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

تترا کلرید تیتانیم (مرک/سیگما آل

chemicals

تترا کلرید تیتانیم (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی است که از این ترکیب برای تولید فلز تیتانیم و رنگ دانه های دی اکسید تیتانیم استفاده می شود. این ترکیب بسیار فرار و واکنش پذیر است.

ادامه مطلب
Project

آمینوپیریدین ها (مرک/سیگما آلدری

chemicals

آمینوپیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیب آلی است که دارای سه ایزومر 2-آمینوپیریدین، 3-آمینوپیریدین و 4-آمینوپیریدین می باشد.

ادامه مطلب
Project

مالئیک انیدرید (مرک/سیگما آلدریچ

chemicals

مالئیک انیدرید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به صورت جامد بی رنگ یا سفید رنگی موجود می باشد. از این ترکیب در پلیمریزاسیون و سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

نیترات نقره (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

نیترات نقره (مرک / سیگما آلدریچ) یا نیترات دراژن یک ترکیب معدنی به شمار می رود. این ترکیب حلالیت بسیار بالایی دارد و برای انسان سمی است. به طور گسترده از این ماده در صنعت عکاسی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

تری اتیل آمین (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

تری اتیل آمین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده آلی فرار با بویی شبیه به ماهی است. در سنتز ترکیبات آلی از این ماده به عنوان باز استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

ایمیدازول (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

ایمیدازول (مرک / سیگما آلدریچ) جامد زرد رنگ یا سفید رنگی است که به راحتی در آب حل می شود. این ماده از دسته مواد آروماتیک هتروسیکلی به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

پیریدین (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

پیریدین (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده هتروسیکلی آلی است که مایع و بی رنگ است. از این ماده به عنوان حلال قطبی و کم فعال استفاده می شود.به شدت قابل اشتعال است و فشار بخار کمی دارد.

ادامه مطلب
Project

سدیم پراکسید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

سدیم پراکسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ماده معدنی زرد رنگ است که یک باز قوی به شمار می رود. در صنعت نساجی و کاغذ از این ماده استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

برموبنزن (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

برموبنزن (مرک / سیگما آلدریچ) مایع بی رنگ یا متمایل به زرد رنگی است که از دسته مواد آریل هالید به شمار می رود. این ماده به مقدار زیاد در آب سردف متانول و در اتیل اتر حل می شود و در بسیاری از واکنش های شیمیایی کاربرد دارد.

ادامه مطلب
Project

استایرن (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

استایرن (مرک / سیگما آلدریچ) یا وینیل بنزن مایعی بی رنگ است که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد. این ترکیب از دسته موت آلی آروماتیک به شمار می رود. از این مونومر برای پلیمریزاسیون و تهیه پلیمر های استایرنی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

تری فنیل فسفین (مرک/سیگما آلدریچ

chemicals

تری فنیل فسفین (مرک / سیگما آلدریچ) یکی از ترکیبات معمول اورگانوفسفره است که برای سنتز بسیاری از ترکیبات آلی و الی فلزی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

مورفولین (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

مورفولین (مرک / سیگما آلدریچ) ترکیبی است که هم دارای عامل آمینی و هم دارای عامل اتری می باشد. به دلیل حضور گروه عاملی امینی در ساختار مورفولین، این ترکیب دارای خاصیت بازی است. از مورفولین برای سنتز ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل استات (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

اتیل استات (مرک / سیگما آلدریچ) مایعی بی رنگ با بویی میوه ای است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. از این ترکیب معمولا به عنوان حلال استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

لیتیم کلراید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

لیتیم کلراید (مرک / سیگما آلدریچ) جامد سفید رنگی است که به دو صورت آبدار و بدون آب موجود است. این ترکیب یک نمک است که به دلیل اندازه کوچک یون لیتیم خواص منحصر به فردی دارد.

ادامه مطلب
Project

آکریل آمید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آکریل آمید (مرک / سیگما آلدریچ) جامد بلوری سفید رنگی است که برای تهیه ترکیبات پلی آکریل آمیدی استفاده می شود. این ماده سمی و سرطان زا به شمار می رود و در بسیاری از مواد غذایی از جمله چیپس سیبزمینی موجود می باشد.

ادامه مطلب
Project

استیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ)

chemicals

استیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا اتانویک اسید یک اسید ضعیف محسوب می شود. نوع بدون آب آن به استیک اسید یخی معروف است و آب را محیط اطراف خود جذب می کند. از این اسید به عنوان حلال، واکنش گرد و چاشنی مواد غذایی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

بنزن (مرک / سیگما آلدریچ)

chemicals

بنزن (مرک / سیگما آلدریچ) مایعی بی رنگ و خوشبو است که به عنوان حلال کاربرد فراوانی دارد. بسیار سمی و سرطان زا است و از مواد آروماتیک به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

اسید اسکوربیک (مرک / سیگما آلدری

chemicals

آسکوربیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا ویتامین ث به طور طبیعی در بدن بعضی از موجودات زنده ساخته می شود. این ماده در محیط آبی آبکافت شده و اسید تولید می کند.

ادامه مطلب
Project

سدیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ)

chemicals

سدیم کربنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک نمک است که محلول در آب و خاصیت بازی دارد. این نمک در صنعت کاربرد فراوانی دارد و به طور عمده برای تنظیم pH از آن استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

متانول (مرک / سیگما آلدریچ)

chemicals

متانول (مرک / سیگما آلدریچ) یا متیل الکل ساده ترین نوع الکل است. از این الکل به عنوان حلال در سنتز ، واکنش های شیمیایی و استخراج استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

هیدروکلریک اسید (مرک / سیگما آل

chemicals

هیدروکلریک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک اسید معدنی بسیار خورنده و قوی است که بطور طبیعی در اسید معده یافت می شود.

ادامه مطلب
Project

استامید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

استامید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی آمیدی مشتق شده از استیک اسید می باشد. در صنعت به عنوان حلال استفاده فراوانی دارد.

ادامه مطلب