Project

دی اتیل اتر

Products
Project

کیتوسان (سیگما)

Products

کیتوسان مشتقی از گلوکان با واحدهای تکرار شونده کیتین است که توسط روگت در سال ۱۸۵۹ با عامل شناخته شده‌ای بروز نموده و بسیار شایع تر از نوع ثانویه می‌باشد. جوشاندن کیتین در محلول پتاس با غلظت مشخص به دست آمد

ادامه مطلب
Project

تری کلرو استیک اسید(مرک,سیگما,آلدریچ)

chemicals

پیلینگ شیمیایی و از بین بردن سلولهای سطحی

ادامه مطلب
Project

راهنمای یافتن کد مواد شیمیایی مرک و سیگما آلدریچ

chemicals
Project

فروش باریم سولفات مرک

Products
Project

فروش دی کلرید جیوه مرک

News
Project

فروش استات جیوه مرک

Products
Project

فروش منیزیم سولفات تک آبه مرک

Products
Project

فروش کلرید مس مرک

Products
Project

فروش سولفات مس مرک

Products
Project

فروش سدیم دی سولفیت مرک

News
Project

فروش سدیم کلرید مرک

News
Project

فروش سدیم کربنات مرک

News
Project

فروش اتیل بنزوات مرک

News
Project

فروش اتیلن کربنات مرک

Products
Project

فروش 4- دی متیل بنزآلدهید مرک

News
Project

فروش دی ایزو پروپیل اتر مرک

Products
Project

فروش دی کلرو متان مرک

News
Project

فروش محلول گلوترآلدهید 25 درصد مرک

News
Project

فروش فوران مرک

News
Project

فروش دی اتیل اتر مرک

Products
Project

فروش ایزوپروپیل آمین مرک

Products
Project

لیست قیمت مواد شیمیایی پرکاربرد مرک به همراه کد

Products
Project

فروش نیتریک اسید مرک

News
Project

فروش وینیل استات مرک

News
Project

فروش اوره مرک

News
Project

لیست فروش مواد شیمیایی مرک

News
Project

معرفی کمپانی مرک

Companies
Project

نیترات سرب (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

نیترات سرب (مرک / سیگما آلدریچ) یک اکسنده قوی و پایدار است که به صورت بلور بی رنگ یا پودر سفید رنگ موجود می باشد. این ماده بسیار سمی و سرطان زا است.

ادامه مطلب
Project

دی متیل فرم‌آمید (مرک/سیگما آلدر

chemicals

دی متیل فرم‌آمید (مرک / سیگما آلدریچ) یا DMF یکی از حلال های معمول قطبی آلی است. به براحتی با آب مخلوط می شود. بی رنگ است و نقطه جوش بالایی دارد.

ادامه مطلب
Project

دی بوتیل تین اکساید (مرک/سیگما آ

chemicals

دی بوتیل تین اکساید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که به صورت جامد بی رنگ موجود می باشد. در حلال های آلی نامحلول است. در واکنش های کاتالیستی از این ماده استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

پتاسیم پرمنگنات (مرک/سیگما آلدری

chemicals

پتاسیم پرمنگنات (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب معدنی ست که قدرت اکسندگی بالایی دارد. در آب محلولی به رنگ ارغوانی به دست می دهد. از این ماده به عنوان شناساگر در تیتراسیون و در سنتزهای ترکیبات آلی استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

اتیل فرمات (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

اتیل فرمات (مرک / سیگما آلدریچ) یا اتیل متانوات یک استر است که در اثر واکنش فرمیک اسید و اتانول حاصل می شود.

ادامه مطلب
Project

1،4-بنزوکینون (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

1،4-بنزوکینون (مرک / سیگما آلدریچ) یا پارا بنزوکینون یک ترکیب آلی است که رنگ زرد روشن دارد در سنتز ترکیبات آلی از این ماده استفاده فراوانی می شود.

ادامه مطلب
Project

آدیپیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آدیپیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا هگزان دی اوئیک اسید یکی از مهم ترین کربوکسیلیک اسید ها ست. در صنعت و تولید نایلون استفاده فراوانی دارد.

ادامه مطلب
Project

آکریلیک اسید (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آکریلیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ است که ساده ترین کربوکسیلیک اسید غیر اشباع می باشد.

ادامه مطلب
Project

آکریلونیتریل (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آکریلونیتریل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ و فرار است که ممکن است به دلیل وجود ناخالصی به زرد متمایل شود. از این ترکیب به عنوان مونومر برای تشکیل پلی آکریلونیتریل استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

استوفنون (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

استوفنون (مرک / سیگما آلدریچ) یا متیل فنیل کتون یک ترکیب آلی بی رنگ و ویسکوز است که به عنوان ساده ترین کتون آروماتیک شناخته می شود.

ادامه مطلب
Project

استونیتریل (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

استونیتریل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی بی رنگ است که به عنوان یک حلال قطبی در سنتزهای ترکیبات آلی استفاده فراوانی دارد. همچنین یکی از حلال های مورد استفاده در کروماتوگرافی مایع به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

استون (مرک / سیگما آلدریچ)

chemicals

استون (مرک / سیگما آلدریچ) ، پروپانون یا دی متیل کتون ساده ترین کتون است. بی رنگ قابل اشتعال و فراریت بالایی دارد. یکی از حلال های بسیار مهم آلی به شمار می رود.

ادامه مطلب
Project

4-آمینوبنزوئیک اسید (مرک/سیگما آ

chemicals

4-آمینوبنزوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا پارابنزوئیک اسید یک ترکیب شیمیایی است که به صورت پودر جامد سفید رنگ موجود است. این ترکیب در آب محلول می باشد.

ادامه مطلب
Project

6-آمینوهگزانوئیک اسید (مرک / سیگ

chemicals

6-آمینوهگزانوئیک اسید (مرک / سیگما آلدریچ) یا آمینو کاپروئیک اسید از مشتقات اسید آمینه لیزین است. این ترکیب به عنوان واسطه در سنتز 6-نایلون استفاده می شود.

ادامه مطلب
Project

آمینوفنول ها (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آمینوفنول (مرک / سیگما آلدریچ) دسته ای از ترکیبات هستند که شامل سه ایزومر 2-آمینوفنول، 3آمینوفنول و 4-آمینوفنول می باشند.

ادامه مطلب
Project

آلومینیوم بروماید مرک

chemicals

آلومینیوم بروماید (مرک / سیگما آلدریچ) به ترکیبی اطلاق می شود که از آلومینیوم و برم تشکیل شده باشد معمولترین شکل از ایت ترکیبات آلومینیوم تری بروماید است. این ترکیب از واکنش پذیری بسیار بالایی برخوردار است.

ادامه مطلب
Project

آلیل الکل (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آلیل الکل (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب آلی است که در آب محلول و بی رنگ می باشد. این ترکیب از مواد اولیه تهیه گلیسرول به شمار می رود. همچنین در سنتز بسیاری از استر ها کاربرد دارد.

ادامه مطلب