Project

دی اتیل اتر

Products
Project

کیتوسان (سیگما)

Products

کیتوسان مشتقی از گلوکان با واحدهای تکرار شونده کیتین است که توسط روگت در سال ۱۸۵۹ با عامل شناخته شده‌ای بروز نموده و بسیار شایع تر از نوع ثانویه می‌باشد. جوشاندن کیتین در محلول پتاس با غلظت مشخص به دست آمد

ادامه مطلب
Project

اسید سیتریک

Products
Project

تری کلرو استیک اسید(مرک,سیگما,آلدریچ)

chemicals

پیلینگ شیمیایی و از بین بردن سلولهای سطحی

ادامه مطلب
Project

فروش دی کلرید جیوه مرک

News
Project

فروش استات جیوه مرک

Products
Project

فروش منیزیم سولفات تک آبه مرک

Products
Project

فروش کلرید مس مرک

Products
Project

فروش سولفات مس مرک

Products
Project

فروش سدیم دی سولفیت مرک

News
Project

فروش سدیم کلرید مرک

News
Project

فروش سدیم کربنات مرک

News
Project

فروش سولفات نقره مرک

Products
Project

فروش اتیل بنزوات مرک

News
Project

فروش اتیلن کربنات مرک

Products
Project

فروش 4- دی متیل بنزآلدهید مرک

News
Project

فروش دی ایزو پروپیل اتر مرک

Products
Project

فروش دی کلرو متان مرک

News
Project

فروش فوران مرک

News
Project

فروش دی اتیل اتر مرک

Products
Project

فروش وینیل استات مرک

News
Project

فروش اوره مرک

News