Project

آمونیاک

News

آمونیاک یک ترکیب نیتروژن و هیدروژن با فرمول NH3 است. آمونیاک ساده ترین هیدرید pnictogen، یک گاز بی رنگ با بوی مشخص تند است.

ادامه مطلب
Project

آمونیاک (مرک/سیگما آلدریچ)

chemicals

آمونیاک (مرک / سیگما آلدریچ) مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت است که خاصیت بازی دارد و در صنعت، کشاورزی، مواد منفجره .... کاربد بسیار گسترده ای دارد.

ادامه مطلب