اخبار

Project

دی متیل فورمامید

اخبار

دی متیل فرمامید ترکیبی ارگانیک با فرمول (CH3) 2NC (O) H است. معمولاً با علامت اختصاری DMF مشخص می شود (اگرچه این ماده اولیه برای دی متیل فوران و یا دی متیل فوماریت استفاده می شود)، این مایع بدون رنگ می تواند با آب و اکثر مایعات آلی مخلوط شود.

ادامه مطلب
Project

آمونیاک

اخبار

آمونیاک یک ترکیب نیتروژن و هیدروژن با فرمول NH3 است. آمونیاک ساده ترین هیدرید pnictogen، یک گاز بی رنگ با بوی مشخص تند است.

ادامه مطلب
Project

آلیل الکل

اخبار

الکل آلیل (نام IUPAC: prop-2-en-1-ol) ترکیبی ارگانیک با فرمول ساختاری CH2 = CHCH2OH می باشد.

ادامه مطلب
Project

دانلود کتاب مبانی شیمی تجزیه اسکوگ وست به فارسی

اخبار
Project

فروش دی کلرید جیوه مرک

اخبار
Project

فروش سدیم دی سولفیت مرک

اخبار
Project

فروش سدیم کلرید مرک

اخبار
Project

فروش سدیم کربنات مرک

اخبار
Project

فروش اتیل بنزوات مرک

اخبار
Project

فروش 4- دی متیل بنزآلدهید مرک

اخبار
Project

فروش دی کلرو متان مرک

اخبار
Project

فروش محلول گلوترآلدهید 25 درصد مرک

اخبار
Project

فروش فوران مرک

اخبار
Project

فروش دی اتیل کربنات مرک

اخبار
Project

فروش دی کلروبنزن مرک

اخبار
Project

فروش دی کلرو آنیلین مرک

اخبار
Project

فروش دی کلرو استیک اسید

اخبار
Project

فروش دی بنزوتیوفن مرک

اخبار
Project

فروش دی بنزوفوران مرک

اخبار
Project

فروش پروپیونامید مرک

اخبار
Project

فروش دی آلیل آمین مرک

اخبار
Project

فروش سیکلوپنتان مرک

اخبار
Project

فروش کلروبنزن مرک

اخبار
Project

فروش نیتریک اسید مرک

اخبار
Project

فروش وینیل استات مرک

اخبار
Project

فروش اوره مرک

اخبار
Project

لیست فروش مواد شیمیایی مرک

اخبار
Project

واردات و فروش الیل استات مرک

اخبار
Project

واردات و فروش آگاروز مرک

اخبار
Project

فروش آگار و آگار آگار مرک

اخبار
Project

فروش آکریلیک اسید مرک

اخبار
Project

فروش آکریل آمید مرک

اخبار
Project

فروش آدیپیک اسید (هگزانوئیک اسید) مرک

اخبار
Project

فروش استیل برومید مرک

اخبار
Project

فروش استوفنون مرک

اخبار
Project

فروش و واردات استون مرک با گرید ها و در حجم های متفاوت

اخبار
Project

فروش و واردات استیک اسید,استیک اسید یخی (گلاسیال) مرک در حجم ها و گرید های متفاوت

اخبار
Project

فروش مواد شیمیایی مرک، فروش و واردات استیک اسید,استیک اسید یخی مرک در حجم ها و گرید های متفاوت

اخبار
Project

اخبار
Project

اخبار
Project

اخبار