Anthracene

آنتراسن (مرک/سیگما آلدریچ)

آنتراسن (مرک / سیگما آلدریچ) یک ترکیب جامد است که به دسته ای از ترکیبات که هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نامیده می شوند، تعلق دارد. از این ترکیب در تهیه رنگ ها استفاده می شود. فرمول شیمیایی: C14H10 کد مرک آنتراسن: 820109 کد سیگما آلدریچ آنتراسن: A89200 CAS number 120-12-7

<< نسخه قدیمی سایت (old Version) >>