خرداد ۲۴, ۱۳۹۹
پیریدین - Pyridine

پیریدین

خرداد ۲۲, ۱۳۹۹
آمونیاک

آمونیاک

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
اوره

اوره – Urea

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
دی اتیل اتر

دی اتیل اتر

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
پتاسیم یدید

پتاسیم یدید

آبان ۴, ۱۳۹۸

Barium sulfate Exir

مهر ۲۵, ۱۳۹۸

Ammonium hydrogen difluoride, tech., 95%

مهر ۲۵, ۱۳۹۸

۵-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde 

مهر ۲۵, ۱۳۹۸
استیک اسید

استیک اسید – Acetic acid

مهر ۲۵, ۱۳۹۸

۵-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole

مهر ۲۳, ۱۳۹۸

Polyethylene glycol EXIR

مهر ۲۳, ۱۳۹۸

Tetraethyl orthosilicate EXIR