مرک

سپتامبر 24, 2019

سولفید روی

سولفید روی سولفید روی یک ترکیب معدنی است که شکل عمده و اصلی عنصر روی در طبیعت است. این ماده به طور طبیعی به شکل سنگ […]
سپتامبر 29, 2019

کاغذ لیتموس

کاغذ لیتموس لیتموس ترکیبی از چندین رنگ مختلف است که از گیاه گلسنگ استخراج می شود. این ماده بر روی یک کاغذ فیلتر جذب شده و […]