SBA-15
1397/6/1

فروش SBA-15


فروش SBA-15 

SBA-15 از دسته مواد مزوپور سیلیکا است که کاربرد گسترده ای در دارورسانی،کروماتوگرافی،کاتالیست،تصویر برداری دارد