merck milipore-list
1397/4/31

لیست فروش مواد شیمیایی مرک


استامید

استانیلیدین

استالدهید (استالدئید)

استالدهید دی متیل استال

استیک اسید

استیک اسی گلاسیال یا یخی

استیک انیدرید

استوهیدرازید

استون

استونیتریل

استوفنون

استوفنون اکسیم

استیل استون

2-استیل بنزوئیک اسید

4-استیل بنزوئیک اسید

3-استیل بنزونیتریل

4-استیل بنزونیتریل

استیل برومید

استیل کلرید

استیل کولین یدید

استیلن دی کربوکسیلیک اسید

استیلن کربوکسیلیک اسید

استیل دیو اوره

استیل فروسن

1-استیل نفتالن

2-استیل نفتالن

2-استیل پیرول

استیل سالیسیلیک اسید

2-استیل تیازول

2-استیل تیوفن

1-استیل تیو اوره

آدیپیک اسید

آکریل آمید

بیس آکریل آمید

آکریلیک اسید

آکریلونیتریل

آدیپامید

آدیپیک دی هیدرازید

آگار

آگار آگار

آگاروز

آلانین

آلبومین

آلدهید دیهیدروژناز

آلیزارین

آلکلی بلو

آلیل استات

آلیل استو استات

الیل الکل

آلیل آمین

آلیل بنزن

آلیل سیانید

آلیل سیانو استات

آلیل هگزانوات

آلیل متیل آکریلات

2-آلیل فنول

n-آلیل تیواوره

آلیل تری متیل سیلان

آلومینیوم

آلومینیوم سولفات دوازده آبه

آلومینیوم برومید

آلومینیوم کلرید

آلومینیوم کلرید 6 آبه

آلومینیوم هیدروکسید

آلومینیوم هیدروکسید استات آب دار

آلومینیوم نیترات 9 آبه
آلومینیوم اکسید

آلومینیوم اکسید

آلومینیوم پتاسیم سولفات 12 آبه

آلومینیوم سولفات

آمیدوسولفوریک اسید

2-امینواستالدهید دی اتیل استال

آمینو استالدهید دی متیل استال

آمینو استونیتریل سولفات

3-آمینواستوفنون

4-امینواستوفنون

4-آمینوبنزامید

2-آمینوبنزامید

4-آمینو آزوبنزن

1-آمینوبنزن 3-سولفونیک اسید

3-آمینو بنزوئیک اسید

4-آمینوبنزوئیک اسید

2-آمینوبنزونیتریل

2-آمینوبنزوفنون

4-آمینوبنزوفنون

2-آمینوبنزوتیازول

2-آمینوبنزیل الکل

3-آمینوبنزیل الکل

4-آمینوبوتیریک اسید

2- آمینو 4-کلروفنول

2-آمینوهپتان

6-امینو هگزانوئیک اسید

2- آمینو متیل پیریدین

4-امینومورفولین

4- آمینو 3- نیتروفنول

2-آمینواکتان

4-آمینوفنول

پارا آمینوفنول

4-آمینوفنیل استیک اسید

آمینوفنیل استیک اسید

امینوپروپانول

2-امینوپیریدین

3-آمینوپیریدین

4-آمینوپیریدین

3-آمینوکینون

2-آمینوتیازول

2-آمینوتیوفنول

آمونیاک

محلول آمونیاک

آمونیاک 25 درصد

آمونیوم استات

آمونیوم بنزوات

آمونیوم کربامات

آمونیوم کربنات

آمونیوم کلرید

آمونیوم دی هیدروژن فسفات

آمونیوم هیدروژن کربنات

آمونیوم نیترات

محلول آمونیوم نیترات

آمونیوم سولفات

امونیوم تیوسیانات

آمونیوم تیوسولفات

آمیل استات

آمیل الکل

آمیل فرمات

آنیلین

آنیسیدین

آنیسول

آنتراسن
آنتراکینون

آنتیموان

آرژنین

آرسنیک

آسپارتیک اسید

آزوبنزن

باربیتوریک اسید

باریم استات

باریم

باریم کربنات

باریم کلرید

باریم کلرید دو ابه

باریم هیدروکسید

باریم نیترات

باریم پرکلرات

باریم پراکسید

باریم سولفات

بنزالدهید

بنزالدهید دی متیل استلا

بنزالدهید اکسیم

بنزامید

بنزن

بنزن برونیک اسید

1،2-بنزن دی متانول

1،3-بنزن دیسولفونیک اسید دی سدیم سالت

بنزن سولفون امید
بنزن سولفونیک اسید

بنزن سولفونیل کلرید

بنزهیدرازید

بنزهیدرازول

بنزیل

بنزیلیک اسید

بنزایمیدازول

بنزوئیک اسید

بنزوئیک انهیدرید

بنزوفنون

بنزونیتریل

بنزوکینون

بنزو تری کلرید

بنزوئیل استون

2-بنزوئیل پیریدین

بنزیل استات

بنزیل استون

بنزیل الکل

بنزیل آمین

بنزیل بنزوات

بنزیل برومید

بنزیل برمو استات

بنزیل بوتیل فتالات

بنزیل بوتیرات

بنزیل کربامات

بنزیل کلرید

 بنزیل کلروفرمات

بنزیل سیانید

بنزیل مرکاپتان

بنزیل نیکوتینات

بنزیل فنیل سولفید

بنزیل پروپیونات

4-بنزیل پیریدین

بنزیل تیوسیانات

بنزیل تری بوتیل امونیوم کلرید

بنزیل تری اتیل امونیوم کلرید

بنزیل تری بوتیل امونیوم هیدروکسید

بنزیل تری بوتیل امونیوم برومید

بی فنیل

بی پیریدین

بیسموت

بوریک اسید

برن

برن نیترید

برم

برمواستالدهید دی اتیل استال

2-برمواستامید

برمو استیک اسید

4-برمواستوفنون

برموانیلین

 برموآنیسول

برموبنزآلدهید

برموبنزن

4-برموبنزن سولفونیل کلرید

2-برموبنزوئیک اسید

2-برموبنزونیتریل

برمو بنزیل الکل

2-برموبی فنیل

برمو بوتان

4-برموبوتیرونیتریل

برمو سیکلو هپتان

برمو سیکلوپنتان

برمو سیکلو پروپان

برمو دی فنیل متان

برمو اتان

برمواتانول

برموفرم

برمو هگزان

2-برمو نفتالن

2-برمو فنول

برموفنول رد

برمو پروپان

برمو پیریدین

برمو تیوفن

برموتیوفنول

برموتیمول بلو

برمو تولوئن

برموتری کلرومتان

برمو تری متیل سیلان

بوتان دی اول

بوتان 1-سولفونیک اسید سدیم سالت

1-بوتانول

2-بوتانول

ترت بوتانول

n-بوتیل استات

ترت بوتیل استات

بوتیل آمین

بوتیل آکریلات
sec-بوتیل آمین

2-sec-بوتیل انیلین

بوتیل بنزن

بوتیل بنزوات

بوتیل بوتیرات

بوتیل کلروفرمات

ترت بوتیل اتیل اتر

بوتیل فرمات

ترت بوتیل هیدروکینون

بوتیل ایزوسیانات

بوتیل متا اکریلات

ترت بوتیل متیل اتر

بوتیل نیتریت

بوتیل پروپیونات

بوتیریک انهیدرید

بوتیرونیتریل

بوتیرو فنون

بوتیریک اسید

کادمیم

کادمیم استات

کادمیم اکسید

کادمیم سولفات

کافئین

کلسیم

کلسیم استات

کلسیم کربنات

کلسیم کلرید

کلسیم هیدرید

کلسیم هیدروژن فسفات

کلسیم هیدروکسید

کلسیم هیپوکلریت

کلسیم لاکتات

کلسیم نیترات

کلسیم فسفات

کلسیم سولفات

کامفور

 کاپرولاکتام

کاپرولاکتون

کاپریلیک اسید

کاربازول

کربن دی سولفید

کربن تترا برومید

کربن تترا کلرید

سلولز

سریم

سریم اکسید

سریم کربنات

سریم کلرید

ستیل الکل

CTAB 

زغال فعال

کربن اکتیو

کلرو استیک اسید

کلرو استون

 کلروآنیلین

کلرو بنزن

کلرو بنزوئیک اسید

کلروبنزیل الکل

کلرو اتان

کلروفرم

کلرویدو متان

کلروفنول

کلروفنول رد

کلرو استایرن

کلرو سولفونیک اسید

کلرو تولوئن

کلرو تری متیل سیلان

کرم

کرم کلرید

کرم اکسید

سیتریک اسید

کبالت

کنگو رد

مس

مس استات

مس برومید

مس کلرید

مس سیانید

مس اکسید

مس سولفات

کومارین

کروتونیک اسید

کومن

سیانوریک اسید

سیانوریک کلرید

سیکلوهگران

سیکلوهگزانول

سیکلوهگزن

سیکلوپنتان

سیکلوپنتانول

سیستئین

دکانال

دی استیل
دی بنزو تیوفن

دی بنزیل آمین

دی بنزیل اتر

دی بوتیل مالئات

دی بوتیل اتر

دی بوتیل فتالات

دی بوتیل سولفید

دی کلرو استیک اسید

دی کلروآنیلین

دی کلرو بنزن

دی کلرو دی متیل سیلان

دی کلرو اتان

دی کلرو متان

دی کلرو فنول

دی اتانول آمین

دی اتیل امین

 دی اتیل آمونیوم برومید

دی اتیل کربنات

دی اتیل گلایکول

دی اتیلن گلایکول

دی اتیلن گلایکول دی اتیل اتر

دی اتیلن تری آمین

دی اتیل اتر

دی اتیل کتون

دی اتیل فتالات

دی اتیل سولفات

دی هگزیل آمین

دی هیدروکسی استون

دی یدو متان

دی ایزو بوتیل فتالات

دی ایزو پروپیل آمین

دی ایزو بوتیل کتون

 دی ایزو پروپیل اتر

دی ایزو پروپیل کتون

دی متوکسی بنزوئیک اسید

دی متوکسی بنزالدهید

دی متیل آمین

دی متیل آمینو پیریدین

دی متیل آمونیوم کلرید

دی متیل آنیلین

دی متیل بنزوئیک اسید

دی متیل کربنات

دی متیل دی سولفید

دی اتیل فرمامید

دی متیل فزمامید 

دی متیل گلی اکسیم

دی متیل مالئات

دی متیل نفتالن

دی متیل اکزالات

دی متیل فنول

دی متیل فنیل سیلان

دی متیل سوکسینات

دی متیل سولفات

دی متیل سولفید

دی متیل سولفیت

دی متیل سولفون

دی متیل سولفوکسید

دی متیل ترفتالات

دی متیل تیواوره

دی متیل اوره

دی نیترو بنزیل کلرید

دی اکسان

دی فنیل آمین

دی فنیل کربنات

دی فنیل دی سولفید

دی فنیل اتر

دی فنیل فسفات

دی فنیل سیلان

دی فنیل سولفوکسید

دی فنیل تیواوره

دی پروپیل اتر

دی پروپیل آمین

دی وینیل بنزن

دودکان

دودسیل آمین

دودسیل سولفات سدیم سالت

اریوکروم بلک تی

اتان سولفونیک اسید

اتان سولفونیل کلرید

اتانول

اتانول 96 درصد

اتانول آمین

اتیل استات

اتیل آکریلات

اتیل آمین

اتیل آمونیوم کلرید

اتیل آنیلین

اتیل بنزوات

اتیل بنزن

اتیل برمواستات

اتیل بوتیرات

اتیل کلرواستات

اتیل دی ایزو پروپیل آمین

اتیلن کربنات

اتیلن دی آمین

اتیلن گلایکول

اتیل فرمات

اتیل هگزانوئیک اسید

اتیل ایزوبوتیرات

اتیل ایزوتیوسیانات

اتیل لاکتات

اتیل متا آکریلات

اتیل متیل کتون

اتیل پنتانوات

اتیل پروپیونات

اتیل استئارات

اتیل وینیل اتر

فارنسول

فلوئوروبنزن

فلوئوروفنول

فرمالدهید

فرمامید

فرمالدهید دی متیل استال

فرمیک اسید

فرمیل اوره

فروکتوز

فوماریک اسید

فوران

فورفورال

گالاکتوز

گالیک اسید

گالیم

ژلاتین

گلوکز

گلوتاریک اسید

گلیسرول

گلایسین

گلایکولیک اسید

گرافیت

هپتان

هپتانال

هپتانوئیک اسید

هگزانال

n-هگزان

هگزانوئیک اسید

هگزانول

هیستیدین

هیدروبرومیک اسید

هیدروکلریک اسید

هیدروکلریک اسید 37 درصد

هیدروفلوئوریک اسید

هیدروژن پراکسید

هیدروژن برومید

هیدروزن پراکسید 35 درصد

هیدروکینون

هیدروکسی اتیل سلولز

هیدروکسیل آمین

ایمیدازول

ایندول

ید

شناساگر ید

ید برومید

ید کلرید

یدوبنزن

یدومتان

یدواتانول

آهن

آهن کلرید

آهن فسفات

سولفات آهن

ایزوآمیل استات

ایزوامیل الکل

ایزوآمیل بنزوات

ایزوآمیل بوتیرات

ایزوبوتانول

ایزوبوتیل بنزن

ایزوبوتیل متیل کتون

ایزواکتان

ایزوفتالیک اسید

ایزوپروپیل آمین

لاکتامید

لاکتیک اسید

لاکتوز

سرب

سرب استات

کربنات سرب

نیترات سرب

اکسید سرب

لیتیوم

لیتیوم آلومینیوم هیدرید

لیتیوم برومید

کاغذ لیتموس

منیزیم

منیزیم استات

منیزیم کلرید

منیزیم هیدروکسید

منیزیم اکسید

منیزیم سولفات

مالئیک اسید

مالئیک انیدرید

منگنز

منگنز استات

منگنز کلرید

منگنز اکسید

مرکاپتان

جیوه

استات جیوه

جیوه کلرید

جیوه یدید

سولفات جیوه

مزیتیلن

متا اکریل آمید

متا آکریلیک اسید

متا آکریلونیتریل

متان سولفونیک اسید

 متان سولفن آمید

متان سولفونیک انیدرید

متانول

متان سولفونیل کلرید

متوکسی بنزوئیک اسید

متوکسی استیل کلرید

متوکسی بنزونیتریل

متوکسی اتیل آمین

متوکسی فنول

1- متوکسی 2- پروپانول

متوکسی استایرن

متیل استات

متیل آکریلات

متیل امین

متیل آمونیوم کلرید

متیل آنیلین

متیل بنزوات

متیل بنزوئیک اسید

متیل بنزیل کلرید

متیل برمواستات

متیل بوتان

متیل بوتیل آمین

متیل کاربامات

متیل بوتیرات

متیل کلرواستات

متیل کلروفرمات

متیل سیانو استات

متیل سیکلوهگزان

متیل سیکلوپنتان

متیل دکانوات

متیل دی کلرواستات

متیل دودسیل بنزوسولفونات

متیل بیس آکریل آمید

متیلن بلو

متیلن دی آکریل آمید

متیل فرمات

متیل هگزانوات

متیل ایمیدازول

متیل لاکتات

متیل لیتیوم

میتیل ایزوتیوسیانات

متیل منیزیم کلرید

متیل متاآکریلات

متیل مورفولین

متیل اورانژ

متیل فنیل لاکتات

متیل فنیل سولفید

متیل پروپیل کتون

متیل پیریدین

متیل استایرن

متیل سالیسیلات

متیل استئارات

متیل رد

متیل تیوفن

متیل تیواوره

متیل وینیل کتون

متیل وینیل سولفون

متیل اوره

مولکولار سیو

مولیبیدن

منومتیل ترفتالات

مورفولین

نفتالدهید

نفتالن

نفتالن دی آمین

نفتول

نفتوکینون

نیکل

نیکل کلرید

نیکل برومید

نیکل نیترات

نیکل اکسید

نیکوتینامید

نیکوتینیک اسید

نیتریک اسید

نیتریک اسید 65 درصد

نیتریک اسید 100 درصد

نیتروآنیلین

نیترو استوفنون

نیتروبنزن

نیترو اتان

نیترو متان

نیتروفنول

نیتروپروپان

نیترو تولوئن

نیترو زایلن

اکتان

اکتانول

پالادیم

پالادیم استات

پارافین

پنتان

پپسین

پرکلریک اسید

پترولیم

پترولیم اتر

فنول

فنول رد

فنولفتالئین

فنول سولفونیک اسید

فنیل استات

فنیل بنزوات

فنیل هیدرازین

فنیل ایزوسیانات

کاغذ pH

اورتو فسفریک اسید

متا فسفریک اسید

دی فسفروس پنتوکسید

فتالیک اسید

پلاتین

پلی اتیلن گلایکول

پلی اتیلن گلایکول 200

پلی اتیلن گلایکول 400

پلی اتیلن گلایکول 1000

پلی فسفریک اسید

پلی وینیل الکل

پلی ویدن

پتاسیم

پتاسیم استات

پتاسیم برمات

پتاسیم برومید

پتاسیم کربنات

پتاسیم کلرید

پتاسیم کرومات

پتاسیم سیانید

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی هیدروژن فسفات

پتاسیم دی سولفید

پتاسیم هیدروژن کربنات

دی پتاسیم هیدروژن فسفات

پتاسیم هیدروژن فتالات

پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم هیدروژن سولفات

پتاسیم یدید

پتاسیم نیترات

پتاسیم پرکلرات

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم اگزالات

پتاسیم سولفات

پتاسیم سولفید

پتاسیم تیوسیانات

پروپانول

2-پروپانول

پروپیونیک اسید

پروپیل بنزن

پیرازول

پیریدین

پیرول

رزورسینول

ساخارین

سالیسیلیک اسید

سیلان A 

سیلیکا ژل

سیلیکون دی اکسید

نقره

استات نقره

نیترات نقره

نقره کلرید

سولفات نقره

سدیم استات

سدیم

سدیم آمونیوم هیدروژن فسفات

سدیم آزید

سدیم بنزوات

سدیم برومات

سدیم برومید

سدیم بوتیرات

سدیم کربنات

سدیم کلرید

سدیم سیانید

سدیم  دی هیدروژن فسفات

سدیم دی سولفید

سدیم هیدروژن کربنات

سدیم هیدروکسید

سدیم یدید

سدیم نیترات

سدیم پراکسید

سدیم سالیسیلات

سدیم سیلیکات

سدیم سولفات

سدیم سولفیت

سدیم تیوسیانات

سدیم تیوسولفات

سوربیتول

نشاسته

استئاریک اسید

استایرن

سولفونامید

گوگرد

سولفوریک اسید

سولفوریک اسید 96 درصد

سولفوریک اسید 40 درصد

تارتاریک اسید

تلوریم دی اکسید

ترفتالیک اسید

تترا برمو اتان

تتراهیدروفوران

تیوفن

تیواوره

تیمول بلو

قلع

کلرید قلع

سولفات قلع

تیتانیوم

تیتانیوم کلرید

اکسید تیتانیوم

تولوئن

تولوئن سولفون آمید

تولوئن سولفونیل کلرید

تری آزین

تری کلرواتیل سیلان

تری کلرو متیل سیلان

تری متیل پیریدین

تری فنیل آمین

تری فنیل سیلان

اوره

وانادیم

وینیل استات

ویتامین E

آب

آب HPLC

زایلن

متا زایلن

اورتوزایلن

پارا زایلن

روی

استات روی

روی کلرید
اکسید روی

سولفات روی